Normativa

26 octubre 2021

<a href=»https://llengues.umh.es/files/2020/05/NORMATIVA-DE-LÚS-DEL-VALENCIÀ.pdf» target=»_blank» rel=»noopener noreferrer»>NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ÚS DEL VALENCIÀ</a>
<h3><strong>NORMATIVA GENERAL</strong></h3>
<ul>
<li>Constitució espanyola de 1978</li>
<li>Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 1982</li>
<li>Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 2006</li>
<li>LUEV: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià</li>
<li>La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana</li>
<li>Acadèmia Valenciana de la Llengua</li>
<li>Títols universitaris oficials</li>
<li>Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana</li>
<li>Decret 61/2017, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat</li>
<li>Ordre 3/2020. Competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià</li>
<li>Carta europea de les llengües regionals o minoritàries</li>
<li>Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic</li>
<li>Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques</li>
<li>Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana</li>
</ul>
<h3><strong>NORMATIVA, CRITERIS I DOCUMENTACIÓ DE LA UMH</strong></h3>
<ul>
<li>Estatuts UMH</li>
<li>Criteris d’adscripció de docència UMH</li>
<li>Recomanacions i criteris de catalogació de la llengua de docència en títols de grau i màster</li>
<li>Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes</li>
</ul>
<h3><strong>CURSOS I CERTIFICATS DE VALENCIÀ</strong></h3>
<ul>
<li>Reconeixement de certificats de valencià a altres administracions</li>
<li>Ordre 7/2017 que regula els certificats de coneixements de valencià de la JQCV</li>
<li>Conveni interuniversitari sobre cursos i certificats de valencià</li>
<li>Validesa dels certificats de la UMH</li>
<li>Equivalències amb els certificats de valencià de la UMH</li>
<li>Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)</li>
</ul>