Normativa

NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ÚS DEL VALENCIÀ

NORMATIVA GENERAL

 • Constitució espanyola de 1978
 • Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 1982
 • Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 2006
 • LUEV: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià
 • La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana
 • Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Títols universitaris oficials
 • Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana
 • Decret 61/2017, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat
 • Ordre 3/2020. Competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià
 • Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
 • Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

NORMATIVA, CRITERIS I DOCUMENTACIÓ DE LA UMH

 • Estatuts UMH
 • Criteris d’adscripció de docència UMH
 • Recomanacions i criteris de catalogació de la llengua de docència en títols de grau i màster
 • Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes

CURSOS I CERTIFICATS DE VALENCIÀ

 • Reconeixement de certificats de valencià a altres administracions
 • Ordre 7/2017 que regula els certificats de coneixements de valencià de la JQCV
 • Conveni interuniversitari sobre cursos i certificats de valencià
 • Validesa dels certificats de la UMH
 • Equivalències amb els certificats de valencià de la UMH
 • Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)