Ajuts TFG, TFG, Tesis, Memòries en valencià

21 de desembre 2022

CONVOCATÒRIA 2022 D’AJUDES PER A ELABORAR

TESIS

TREBALLS FI DE GRAU (TFG)

TREBALLS FI DE MÀSTER (TFM)

MEMÒRIES D’INVESTIGACIÓ EN VALENCIÀ

OBJECTE
Amb la finalitat d’estimular l’ús del valencià en l’àmbit de la investigació, l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx fa una convocatòria pública per a la concessió d’ajudes a l’elaboració en valencià de tesis, treballs fi de grau, treballs fi de màster i memòries d’investigació o equivalents d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

IMPORTANT: El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquestes bases i finalitzarà el 30 de setembre de 2022. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’Oficina de Llengües de la UMH.