Presentación

L’Oficina de Llengües impulsa l’ús del valencià a la Universitat Miguel Hernández d’Elx d’acord amb la política lingüística dels òrgans de govern. S’encarrega de potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de reforçar la seua consolidació i plena normalització en la comunitat universitària i la societat en general.

L’Oficina de Llengües de la UMH depèn, funcionalment, del Vicerectorat de Cultura, al qual dona suport en la política lingüística i promoció del valencià.


L’1 de juny es reprenen els Terminis Administratius (Art. 9 RD 537/2020, de 22 de maig). A partir de l’1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que van ser suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març

Atenció al públic a l’oficina de llengües.

Atenció al públic a l’oficina de llengües amb cita prèvia.
La recollida de certificats es sol·licitarà a través d’un correu electrònic.
Una vegada rebuda la seua sol·licitud, li remetrem un correu electrònic en el qual informarem del dia i hora de la cita, així com de les normes de seguretat i higièniques que s’han de respectar en la realització d’aquesta gestió.
Només es permetrà l’accés a la persona que vinga a recollir el certificat. NO s’admet la presència d’acompanyants.
No s’atendrà cap persona que no porte posada una MASCARETA. En cas contrari, se li indicarà que ha de demanar una nova cita.
Per a qualsevol consulta pots enviar-nos un correu electrònic a la nostra adreça d’atenció a públic prova@umh.es

Amb data de 14 de març de 2020 es publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. En atenció a aquest decret i a les directrius marcades per aquesta Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’Oficina de Cultura i Igualtat i l’Oficina de Llengües realitzaran tota la gestió administrativa habitual mitjançant teletreball. Aquesta modalitat implica l’assumpció de la següent acció:

– Atenció de qualsevol tipus de gestió es pot realitzarar a través dels correus electrònics que tenen habilitats les oficines:

Així mateix, qualsevol tràmit administratiu s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de la UMH. En el cas concret de presentar una sol·licitud o escrit adreçat a aquest servei (o qualsevol òrgan o entitat de la UMH), s’ha de realitzar mitjançant una instància general. D’acord amb el Reial Decret, se suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdrà vigència el present Reial Decret o, si escau, les pròrrogues del mateix. (…). Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adopten. Es pot consultar la informació institucional de la UMH sobre la mesures adoptades davant aquesta situació ací.

Eventos